ബിദ്’അത്ത്-മൂന്ന്

വിേശഷണം

ബിദ്’അത്തിന്‍റെ അര്‍ത്ഥം,ഇനങ്ങള്‍,മതത്തില്‍ നല്ല ബിദ്’അത്തുകള്‍ ഉണ്ടോ?,ബിദ്’അത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന കാരണങ്ങള്‍,അവയുടെ അപകടങ്ങള്‍,സമകാലീക ബിദ്’അത്തുകള്‍, ബിദ്’അത്തുകളില്‍ സലഫികളുടെ നിലപാട് മുതലായ കാര്യങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്ന പ്രബന്ധമാണിത്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം