ആരാധന-ഇസ്ലാമില്‍ -ഒന്ന്

വിേശഷണം

ആരാധന-ഇസ്ലാമില്‍ :-മനുഷ്യനെ പടച്ചതിലെ ലക്’ഷ്യം,ആരാധനയുടെ അര്‍ത്ഥം,അടിസ്ഥാനങ്ങള്‍,റുക്’നുകള്‍,നിബന്ധനകള്‍,ഇനങ്ങള്‍ മുതലായ നിരവധി കാര്യങ്ങള്‍ വിവരിക്കുന്ന പ്രബന്ധമാണിത്.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം