മൈത്രീബന്ധം സ്ഥാപിക്കല്‍-രണ്ട്

വിേശഷണം

വിശ്വാസത്തിന്‍റെ ഭാഗമാണ് അല്ലാഹുവിന്‍റെ പേരില്‍ മൈത്രീബന്ധം സ്ഥാപിക്കല്‍.മൈത്രീ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കല്‍ എന്താണെന്നും ആരുമായാണ് സ്ഥാപിക്കേണ്ടതെന്നും അവിശ്വാസികള്‍ മുസ്ലീംകളുടെ ശത്രുക്കളാണെന്നും അവരുമായി മൈത്രീ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാന്‍ പാടില്ലെന്നും ഈ പ്രബന്ധം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം