ഉമ്മാ.... എനിക്കിഷ്ടമാണ് നിങ്ങളെ

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം