ഉമ്മാ.... എനിക്കിഷ്ടമാണ് നിങ്ങളെ

വിേശഷണം

മതാക്കളോടുള്ള അനുസരണയെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന കവിത.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം