അറഫാ പ്രസംഗം

വിേശഷണം

വിടവാങ്ങള്‍ ഹജ്ജിലെ അറഫാ പ്രസംഗം

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം