സ്വര്‍ഗ്ഗ പ്രവേശനത്തിനുള്ള അഞ്ച് കാര്യങ്ങള്‍

വിേശഷണം

നബി(സ്വ അ)യുടെ വിടവാങ്ങള്‍ പ്രസംഗത്തില്‍ നിന്ന്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം