പ്രതിഫല വേദി

വിേശഷണം

നന്മ തിന്മകള്‍ക്ക് പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന പരലോകത്തെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്ന ഫിഖ്ഹുല്‍ ഇസ്ലാമി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തില്‍ നിന്നിള്ള പ്രബന്ധം.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം