സഹോദരന്‍ അബ്ദുല്‍ ഹാദിയുടെ ഇസ്ലാമാശ്ലേഷണം

വിേശഷണം

തായ്’ലന്‍റിലെ ഇസ്ലാമിക് യൂനിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പഠിതാവും ശാസ്ത്ര ഗവേഷകനുമായ അബ്ദുല്‍ ഹാദി ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച സംഭവം.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം