പാപങ്ങളുടെ സ്വാധീനങ്ങള്‍

വിേശഷണം

ശരീരത്തിലും മനസ്സിലും ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിലും പാപങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കുമ്മ ദു:സ്വാധീനങ്ങളെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം ഇബ്’നു ഖയ്യിമിന്‍റെ ഗ്രന്ഥത്തെ ആസ്പദമാക്കി രചിച്ചതാണ്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം