ആദ്, സമൂദ് സമുദായങ്ങള്‍

വിേശഷണം

ഖുര്‍ആന്‍ വിവരിച്ച ആദ്, സമൂദ് സമുദായങ്ങളുടെ കഥകള്‍ വിവരിക്കുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം ഹാഫിള് ഇബ്’നു കഥീറിന്‍റെ ഗ്രന്ഥത്തെ ആസ്പദമാക്കി രചിച്ചതാണ്.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം