ബലികര്‍മ്മവും അഖീഖയും

വിേശഷണം

ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ഇബ്’റാഹീം തുവൈജിരിയുടെ ഫിഖ്ഹുല്‍ ഇസ്ലാമി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തില്‍ നിന്നുള്ള ഈ പരിഭാ‍ഷയില്‍ ബലികര്‍മ്മത്തിന്‍റെയും അഖീഖയുടെയും നിര്‍വചനം, വിധികള്‍, നിബന്ധനകള്‍ മുതലായ കാര്യങ്ങള്‍ ഉള്‍കൊള്ളുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം