മുഹമ്മദ്നബി- ഇഞ്ചീലിലും തൌറാത്തിലും

വിേശഷണം

ദൈവീക ഗ്രന്ഥങ്ങളായ ഇന്‍ചീലിലും തൌറാത്തിലും പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് പരാമര്‍ശിക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങള്‍ വിവരിക്കുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥമ്രചിച്ചത് അഹമദ് ദീദാത്ത് ആണ്.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം