ദൈവ സ്മരണയും പ്രാര്‍ത്ഥനയും

വിേശഷണം

ദൈവ സ്മരണയുടെയും പ്രാര്‍ത്ഥനകളുടെയും ശ്രേഷ്ഠതകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്ന ശൈഖ് ഇബ്’നു ബാസ് രചിച്ച ഈ ഗ്രന്ഥത്തില്‍ ഖുര്‍ആനിലും സുന്നത്തിലും സ്ഥിരപ്പെട്ട ദിക്’റുകളും പ്രാര്‍ത്ഥനകളും ഉദ്ധരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം