നമസ്കാരത്തില്‍ ജനങ്ങള്‍ നിസ്സാരമാക്കുന്ന നിഷിദ്ധമായ കാര്യങ്ങള്‍

വിേശഷണം

പൊതുജനങ്ങളില്‍ ചിലരില്‍ നമസ്കരിക്കുമ്പോള്‍ കണ്ടുവരാറുള്ള
അച്ചടക്കമില്ലായ്മ,അധിക ചലനങ്ങള്‍ ,ഇമാമിനെ മുന്‍കടക്കല്‍ ‍, തുടങ്ങിയ നിഷിദ്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച്‌ വിവരിക്കുന്നു

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു