വിേശഷണം

പൊതുജനങ്ങളില്‍ ചിലരില്‍ നമസ്കരിക്കുമ്പോള്‍ കണ്ടുവരാറുള്ള
അച്ചടക്കമില്ലായ്മ,അധിക ചലനങ്ങള്‍ ,ഇമാമിനെ മുന്‍കടക്കല്‍ ‍, തുടങ്ങിയ നിഷിദ്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച്‌ വിവരിക്കുന്നു

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം