വാലന്‍റയ്ന്‍ ദിനം

വിേശഷണം

സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ ദിനം എന്ന പേരില്‍ വാനന്‍റയ്ന്‍ ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നതിന്‍റെ ഇസ്ലാമിക വിധിയും പ്രസ്തുത ആഘോഷത്തിന്‍റെ ചരിത്രവും വ്യക്തമാക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം