മതത്തില്‍ പാണ്ഡിത്യം നേടല്‍

വിേശഷണം

മതത്തില്‍ പാണ്ഡിത്യം നേടുന്നതിന്‍റെ ശ്രേഷ്ഠതകള്‍ വിവരിക്കുന്ന പ്രഭാഷണമാണിത്. നബി(സ്വ.അ) പറഞ്ഞു ആര്‍ക്കെങ്കിലും അല്ലാഹു നന്മ ഉദ്ദേശിച്ചാല്‍ അവന് മതത്തില്‍ പാണ്ഡിത്യം നല്‍കും.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം