വാലന്‍റയ്ന്‍ ദിനം-ചില യാഥര്‍ത്ഥ്യങ്ങള്‍

വിേശഷണം

സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ ദിനം എന്ന പേരില്‍ വാലന്‍റയ്ന്‍ ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും പ്രസ്തുത ആഘോഷങ്ങളില്‍ മുസ്ലീംകള്‍ പങ്കാളികളാകുന്നതിന്‍റെ ഇസ്ലാമിക നിലപാടുകളെ കുറിച്ചും വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം