വാലന്‍റയ്ന്‍ ദിനം-തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍

വിേശഷണം

സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ ദിനം എന്ന പേരില്‍ വാലന്‍റയ്ന്‍ ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും പ്രസ്തുത ആഘോഷങ്ങളില്‍ മുസ്ലീംകള്‍ പങ്കാളികളാകുന്നതിന്‍റെ ഇസ്ലാമിക നിലപാടുകളെ കുറിച്ചും വിവരിക്കുന്നു.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം