സത്യസന്ധത

വിേശഷണം

മനുഷ്യരില്‍ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഉത്തമഗുണമായസത്യസന്ധതയുടെ സ്ഥാനവും മഹത്വവും ഇനവും ഫലവും വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം