ഖുര്‍ആന്‍-മുസ്ലിമിന്‍റെ ഹൃദയത്തില്‍

വിേശഷണം

ഖുര്‍’ആനുമായി സ്വഹാബിമാര്‍ക്കുണ്ടായിരുന്ന ബന്ധവും വികാരവും അവരിടെ ജീവിതത്തില്‍ അത് ചെലുത്തിയ സ്വാധീനവും വിവരിക്കുന്നു.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം