പ്രവാചകന് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നതിന്‍റെ ശ്രേഷ്ഠത

വിേശഷണം

പ്രവാചകന്‍റെ പേരില്‍ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നതിന്‍റെ രൂപം,ശ്രേഷ്ഠത,അതിന്‍റെ ഗുണങ്ങള്‍ എന്നിവ വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം