മാതാപിതാക്കള്‍ക്ക് പുണ്യം ചെയ്യല്‍

വിേശഷണം

മതാപിതാക്കള്‍ക്ക് പുണ്യം ചെയ്യേണ്ടതിന്‍റെ നിര്‍ബന്ധവും അവരോട് മോശമായി പെരുമാറുന്നതിന്‍റെ അപകടവും തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം