വിവാസിയുടെ ദിനം

വിേശഷണം

വിശ്വാസിയുടെ ഒരുദിനം ധന്യമാക്കേണ്ടത് ഏതെല്ലാം പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളാല്‍ എന്ന് വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം