ഇസ്ലാമിക കുടു:ബം

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമിക കുടു:ബ വ്യവസ്ഥ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട കടമകളും അവകാശങ്ങളും വിവരിക്കുന്നു. അവ ശരിയായവിധത്തില്‍ പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ സന്തുഷ്ടമായ കുടു:ബജീവിതം യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാവുകയുള്ളൂ.

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം