ആകാശമോ ഭൂമിയോ അവര്‍ക്ക്‌ വേണ്ടി കണ്ണീര്‍ പൊഴിച്ചില്ല

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം