പ്രതീക്ഷിത മഹ്’ദി

വിേശഷണം

വരാനിരിക്കുന്ന മഹ്’ദിയുടെ കാര്യത്തിലെ അഹ്’ലു സുന്നത്ത് വല്‍ ജമാഅത്തിന്‍റെ വിശ്വാസം.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം