കുറ്റക്രിത്യങ്ങള്‍

വിേശഷണം

കുറ്റക്രിത്യങ്ങളുടെ കാരണങ്ങള്‍,അവ ഉണ്ടാവുന്നതെങ്ങനെ? തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങള്‍ വിശദീകരിക്കുന്നു.കുറ്റക്രിത്യങ്ങളില്‍ നിന്നകന്ന് നില്‍ക്കാന്‍ അവയെ കുറിച്ച് മനസ്സിക്കാല്‍ അത്യാവശ്യമാണ്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം