പിശാചിന്‍റെ പ്രവേശനങ്ങള്‍

വിേശഷണം

പിശാച് മനുഷ്യനില്‍ പ്രവേശിക്കുന്ന മാര്‍ഗ്ഗങ്ങളെ കുറിച്ചും അവയില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴികളും സംക്ഷിപ്തമായി വിവരിക്കുന്നു.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം