പിശാചിന്‍റെ പ്രവേശനങ്ങള്‍-രണ്ട്

വിേശഷണം

പിശാച് മനുഷ്യനില്‍ പ്രവേശിക്കുന്ന മാര്‍ഗ്ഗങ്ങളെ കുറിച്ചും അവയില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴികളും സംക്ഷിപ്തമായി വിവരിക്കുന്നു.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം