ശഹാദത്ത് കലിമയുടെ ആശയം

വിേശഷണം

ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ഇബ്’റാഹീം തുവൈജിരിയുടെ പ്രബന്ധത്തിന്‍റെ ഈ പരിഭാഷയില്‍ രണ്ട് ശഹാദത്ത് കലിമകളുടെ ആശയം വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം