ഈമാന്‍

വിേശഷണം

ഈമാനിന്‍റെ നിര്‍വചനം,അത് വര്‍ദ്ധിക്കാനും കുറയാനും കാരണമാകുന്ന വാക്കുകള്‍,പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍, അതിന്‍റെ ഇനങ്ങള്‍ മുതലായവ വിവരിക്കുന്നു.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം