അല്ലാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസം

വിേശഷണം

അല്ലാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസവും അതിന്‍റെ നാല് ഇനങ്ങളും വിവരിക്കുന്ന, ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ഇബ്”റാഹീം തുവൈജിരിയുടെ പ്രബന്ധ പരിഭാഷ.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം