അല്ലാഹുവിന്‍റെ നാമങ്ങള്‍

വിേശഷണം

ഖുര്‍ആനിലും സുന്നത്തിലും വന്ന അല്ലാഹുവിന്‍റെ നാമങ്ങള്‍ പ്രതിപാദിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് ഇബ്’റാഹീം തുവൈജിരിയുടെ പ്രബന്ധത്തിന്‍റെ പരിഭാഷ.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം