സകാത്ത്

വിേശഷണം

സകാത്തിന്‍റെ വിധികളെ കുറിച്ചുള്ള സംക്ഷിപ്ത വിവരണം.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം