സന്മാര്‍ഗ്ഗം തടയുന്ന കാര്യങ്ങള്‍

വിേശഷണം

സന്മാര്‍ഗ്ഗം തടയുന്ന കാര്യങ്ങളും അതിന്‍റെ ഫലങ്ങളും ചികിത്സയും വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം