പിഴവുകാരന്‍ ആര്‍?

വിേശഷണം

പ്രബോധകന്മാര്‍ പ്രസ്തുതരംഗത്ത് ഖുര്‍’ആനും സുന്നത്തും തെളിവുകള്‍ക്ക് അവലംബമാക്കേണ്ടതിന്‍റെ ആവശ്യകതയെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം