ജനങ്ങളോടുള്ള പെരുമാറ്റം

വിേശഷണം

പ്രബോധനരംഗങ്ങളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ജനങ്ങളുമായുള്ള പെരുമാറ്റശീലങ്ങള്‍ വിവരിക്കുന്നു.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം