ഈമാന്‍

വിേശഷണം

ഈമാനിനെ കുറിച്ചും അത് വര്‍ദ്ധിക്കുകയും കുറയുകയും ചെയ്യുന്ന സന്ദര്‍ഭങ്ങളും വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം