സ്വഫര്‍ മാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബിദ്’അത്ത്

വിേശഷണം

മുഹറ മാസത്തിനു ശേഷം വരുന്ന സ്വഫര്‍ മാസത്തിന്‍റെ ശകുനപിഴയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബിദ്’അത്തുകള്‍ വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം