അല്ലാഹുവിനെ അവര്‍ വേണ്ട വിധം കണക്കാക്കിയില്ല

വിേശഷണം

അന്ത്യനാലിളെ ഭയാനകതയും അന്നുണ്ടാകുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങളും വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം