ആരാധന

വിേശഷണം

ആരാധനയുടെ നിര്‍വചനം,അടിസ്ഥനങ്ങള്‍,മുതലായവ ഖുര്‍ആനിന്‍റെയും സുന്നത്തിന്‍റെയും അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം