വിേശഷണം

നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തൊല്‍ പാഴാക്കി കളയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങള്‍ വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം