കളവും അതിന്‍റെ ഫലങ്ങളും

വിേശഷണം

കളവിനെ കുറിച്ചും മനുഷ്യരില്‍ അതുണ്ടാക്കുന്ന ഫലങ്ങളും വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം