അവധി ദിനങ്ങള്‍

വിേശഷണം

അവധിദിനങ്ങള്‍ അല്ലാഹുവും പ്രവാചകനും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രൂപത്തില്‍ ചിലവഴിക്കാനുള്ള ഉപദേശങ്ങള്‍.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം