ഇസ്ലാം മതത്തിന്‍റെ നന്‍മകള്‍

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസങ്ങള്‍,അതിന്‍റെ പ്രധാന്യം, ബിദ്’അത്തുകള്‍, അവ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതിന്‍റെ ആവശ്യകത മുതലായവ വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം