മദീനയുടെ ശ്രേഷ്ഠത

വിേശഷണം

പ്രവാചകന്‍റെ പട്ടണമായ പുണ്യപ്രദേശമായ മദീനയുടെ ശ്രേഷ്ഠതകള്‍ വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം