അല്ലാഹുവിനും പ്രവാചകനും വേണ്ടിയുള്ള ഹിജ്’റ

വിേശഷണം

അല്ലാഹുവിനും പ്രവാചകനും വേണ്ടിയുള്ള ഹിജ്’റ എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം