ഈസാനബി(അ.സ്വ)

വിേശഷണം

ഈസാനബിയെ കുറിച്ച് ക്രിസ്ത്യാനികള്‍ വെച്ചുപുലര്‍ത്തുന്ന വിശ്വാസങ്ങളുടെ നിരര്‍ത്ഥകത വ്യക്തമാക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം