ഖുദ്’സ് പട്ടണം

വിേശഷണം

ഖുദ്’സ് പട്ടണത്തിന്‍റെ ശ്രേഷ്ഠതയും അവിടെ നിര്‍വ്വഹിക്കേണ്ട ആരാധനകളും ജനങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ വ്യാപകമായ ചില ബിദ്’അത്തുകളും വിവരിക്കുന്നു.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം